(Romerikes Blad)

Kristine Merethe Larsen skriver i RB 16. november en tankevekkende artikkel om å ha to tanker i hodet samtidig. Hun avslutter med at; «Alt henger nemlig sammen med alt, også boligbygging og skolekapasitet.» Og det er den ivrige politiske vilje til å bare tenke stort om Jessheim som by og at Ullensaker skal ha minst 50.000 innbyggere i 2050, som krever prioriteringer og handling.

Som leder av Eldrerådet i Ullensaker har jeg konstatert at vi kanskje må ha tre tanker i hodet samtidig, nemlig også omsorgen for oss eldre. Livets syklus er jo slik at barnas behov må de voksne ta seg av, og de eldres behov må også de voksne ta seg av! Begynnelsen på livet og slutten på livet har i prinsippet de samme behov.

I Eldrerådets møte mandag 14. november fikk vi tilsendt sakene torsdag 10. november. I forskriften til Eldrerådet står det at vi skal motta sakene så tidlig i saksbehandlingen at våre råd kan påvirke utfallet av saken. Budsjettet for 2023 og Økonomiplanen fram til 2027 var alene på 189 tette sider. I tillegg hadde vi en sak om Byplan for Jessheim som også er omfattende. Det sier seg selv at en helg ikke er nok tid til å sette seg grundig inn i sakene for så å gi noen gode råd til framdriften. Begge sakene har stor interesse for hvordan Ullensaker kommune har tenkt å ta vare på oss eldre. Her henger alt sammen med alt både bygging av institusjons – omsorgsboliger og tilpassing av infrastruktur som letter tilværelsen for oss eldre.

I sine merknader til budsjettet og økonomiplanen sier Rådmannen: «Det er et sunt forhold mellom aldersgruppene i kommunen. Vi har en ung befolkning, og det lover godt for framtiden.» Dette må ses i sammenheng med Helseplanen som er under utarbeidelse. Vi har i dag 1.258 mennesker over 80 år i kommunen. I 2027 blir vi 1.792. Det er en økning på cirka 100 i året. Et behov for cirka 10 prosent som trenger institusjons- eller omsorgsbolig tilsier at det må bygges omtrent 10 leiligheter per år.

I budsjettets punkt 6.1.4. fremmes det forslag om å selge den kommunale tomta på Gystadmyra (marka), noe vi i Eldrerådet sterkt fraråder. Byen skal utvikles østover og som Larsen skriver vil det bli et stort behov for ny skole. Men det blir også behov for en utvidelse av Gystadmyr bo- og aktivitetssenter, eventuelt å bygge et nytt senter. Politikerne har ivret for å få en by, og Jessheim har ikke lenger noen identitet. Politikerne har ikke tatt inn over seg at fellesskapet trenger tomter for å utvikle fellesområder for befolkningen. For eksempel på Kløfta hvor Asperjordet kunne egnet seg både for å bygge skole eller bo- og aktivitetssenter. Her brukte ikke kommunen sin forkjøpsrett. Å selge kommunal eiendom og tomter er ikke noe godt valg dersom man ønsker et rikt og trygt fellesskap.

I budsjettet har vi merket oss at det skal bygges fire boliger for de rusavhengige i Nordkisa for 40 millioner kroner, og at det er avsatt 65.5 millioner kroner til planlegging og bygging av omsorgsleiligheter på Porten. I Økonomiplanen fram til 2027 finner vi ingen prioriteringer. Kriteriene for å bygge institusjons- og omsorgsboliger er blant annet at de skal ligge ikke mer enn 300 meters gange til infrastruktur som butikker, kafeer, bibliotek osv. i sentrum av byen. I og med at politikerne har glemt, som Larsen også så riktig skriver, «at når en driver med massiv boligbygging så må også kommunen stille krav i andre enden om at når det bygges så må en del viktige institusjoner i samfunnet følge med som en del av utbyggingen.»

Politikerne i Ullensaker må tenke raskt og kreativt for å dekke de framtidige fellesskapsbehovene. Jeg har tenkt høyt noen ganger og sagt: «Vi må bygge nytt rådhus på Gystadmarka og flytte NAV og lensmannskontoret dit. Deretter bygger vi om rådhuset i sentrum til institusjons- og omsorgsboliger. Vi beholder kulturhuset med kino og bibliotek.» Og de fleste ler.