Splittet om motorveien: – Helt klart negativt med tanke på støy

STRIDENS KJERNE: Misnøyen mot planene om utbygging av ny E16 vokser blant innbyggerne i Ullensaker. Romerikes Blad har spurt kommunepolitikerne om deres standpunkt i saken.

STRIDENS KJERNE: Misnøyen mot planene om utbygging av ny E16 vokser blant innbyggerne i Ullensaker. Romerikes Blad har spurt kommunepolitikerne om deres standpunkt i saken. Foto:

Romerikes Blad har spurt partiene i kommunestyret i Ullensaker om hvordan de stiller seg til utbyggingen av nye E16. Slik svarer de.

DEL

Debatten om utbyggingen av E16 gjennom Ullensaker raser blant innbyggerne i kommunen. I forrige uke opprettet Annette Velde Sande en Facebook-gruppe mot utbyggingen. Fredag passerte gruppa 2.600 medlemmer.

Det statlige aksjeselskapet Nye Veier har fått oppdraget med å bygge ut den omstridte veien. De tok over oppdraget fra Statens vegvesen våren 2019, etter at Statens vegvesen opprinnelig gikk inn for å bygge ferdig den eksisterende veien mellom Nybakk og Slomarka i Sør-Odal.

I en fersk rapport går Nye Veier inn for å konsekvensutrede fire såkalte «korridorer»: A, B og C, i tillegg til «korridor F», som går langs den eksisterende veien. Det er nå vedtatt i det interkommunale kommunestyret, som består av kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger.

(Saken fortsetter under bildet.)

KORRIDORENE: Nye Veier går inn for konsekvensutredning av korridorene A, B og C. Statens vegvesen gikk i sin tid inn for å bygge ferdig strekningen mellom Nybakk og Slomarka.

KORRIDORENE: Nye Veier går inn for konsekvensutredning av korridorene A, B og C. Statens vegvesen gikk i sin tid inn for å bygge ferdig strekningen mellom Nybakk og Slomarka. Foto:

Romerikes Blad har sendt de samme spørsmålene til alle partiene som er representert i kommunestyret i Ullensaker:

1. Hvordan stiller partiet seg til utbyggingen av E16?

2. Hvilken korridor i forslaget til Nye Veier vil partiet gå inn for?

3. Hvilke konsekvenser (positive og/eller negative) vil utbyggingen ha for innbyggerne i kommunen, slik partiet ser det?

Svarene viser at det er stor splittelse i det politiske: Miljøpartiet De Grønne og SV er imot bygging av ny vei overhodet, mens Frp i august omtalte utbyggingen som «en gavepakke».

Nedenfor kan du lese hva partiene i Ullensaker mener om utbyggingen.

Ullensaker Arbeiderparti

Elin Maria L'Estrange opplyser at Ap i Ullensaker ikke har fattet noen endelig beslutning i saken. Hun legger til at trasévalget har vært diskutert internt i partiet.

– Vi har særlig lagt vekt på konsekvenser for innbyggere, miljø og lokale arbeidsplasser, opplyser lederen i Ullensaker Ap, som understreker at hun uttaler seg på vegne av partiet.

Irene Kristoffersen Furulund, som er gruppeleder for kommunestyregruppa i partiet, sier at kommunestyregruppa i Ullensaker Arbeiderparti er«positive til bygging av en trygg og effektiv E16 mellom Ullensaker og Kongsvinger».

Også Kristoffersen Furulund understreker at Ullensaker Ap ikke har tatt noen endelig beslutning når det gjelder trasévalg.

– Det foregår for tiden et omfattende arbeid med innsamling av grunnlagsdata. Dette vil gi oversikt over samfunnsøkonomiske og miljømessige konsekvenser. Vi vil ta endelig stilling til trasévalg når denne dokumentasjonen foreligger, skriver hun i en e-post til RB.

– Veien kan føre til at Ullensakers befolkning blant annet får kortere reisevei til Kongsvinger sykehus. Den også bidra til å lette trafikale utfordringer på intern infrastruktur. Samtidig kan det bidra til å styrke felles bo- og arbeidsmarked i regionen, tillegger Kristoffersen Furulund.

Ullensaker Fremskrittsparti

Gruppeleder Ståle Lien Hansen i Ullensaker Frp sier til Romerikes Blad at partiet stiller seg positive til å ferdigstille E16 gjennom kommunen.

– Veien vil binde arbeidsmarkedene i øst og vest tettere sammen. Med det får vi en flott og trygg vei som reduserer reisetiden til Kongsvinger betraktelig og øker trafikksikkerheten samtidig, sier han, og legger til at partiet ønsker en vei som kobler Kongsvinger og Gardermoen med et påkoblingspunkt ved næringsparken på Gardermoen.

Lien Hansen opplyser at Frp foreløpig ikke ønsker å gå inn for en konkret korridor, men partiet ga i et tidligere intervju med RB uttrykk for at de ønsker videre konsekvensutredning av korridorene A og B.

– Vi har foreløpig ikke konkludert med hvilken korridor vi mener er den beste, men avventer videre utredninger som vil vise de endelige konsekvensene for blant annet friluftsområder, nedbygging av matjord, og ikke minst kommunens bebodde områder, skriver gruppelederen i en e-post til RB.

(Saken fortsetter under bildet.)

LØFTER FRAM DET POSITIVE: Ståle Lien Hansen (Frp) erkjenner at utbyggingen av E16 vil ha negative konsekvenser for Ullensaker, men gruppelederen mener det er viktig å huske på de positive ringvirkningene.

LØFTER FRAM DET POSITIVE: Ståle Lien Hansen (Frp) erkjenner at utbyggingen av E16 vil ha negative konsekvenser for Ullensaker, men gruppelederen mener det er viktig å huske på de positive ringvirkningene. Foto:

Videre poengterer Lien Hansen at partiet mener E16-utbyggingen vil ha både positive og negative konsekvenser for Ullensaker.

– Det er selvsagt ingen som ønsker en vei som ødelegger friluftsområder, bygger ned og beslaglegger store matjordressurser eller ødelegger gode boligområder. Det er helt klart at det vil få noen negative konsekvenser med tanke på beslag av areal og støy – nærmest uavhengig av hvilken korridor som velges – men det er enkelte av korridorene som jeg tror skiller seg mer ut enn andre, mener Lien Hansen.

– Vi må heller ikke glemme de positive sidene ved å få ferdigstilt en vei som binder arbeidsmarkedene tettere sammen og sørger for en enklere og tryggere transportåre for næring på tvers av regionene og landegrensene. Ullensaker og Gardermoen Næringspark er sammen med Oslo Lufthavn selve navet og motoren i veksten som kommer framover.

Lien Hansen avslutter med å påpeke at Ullensaker Frp ønsker å benytte LHL-sykehuset som et ordinært lokalsykehus, men at det per i dag ikke virker realistisk. Dermed mener gruppelederen at nye E16 vil være godt nytt for pasienttransporten fra Ullensaker til Kongsvinger.

Ullensaker Høyre

Partiet beskriver utbyggingen av E16 som en «krevende sak». Gruppeleder Willy Kvilten og leder Hans Petter Lindstad i Ullensaker Høyre slår fast at lokallaget er positive til en raskere øst-vest-forbindelse, som de mener reduserer reisetid og utslipp, samtidig som veien er bra for trafikksikkerheten i Ullensaker.

– Men alle alternativer har veldig negative konsekvenser for viktige friluftsområder i kommunen vår. I tillegg kan det ødelegge våre muligheter for den planlagte utviklingen av Jessheim by nordover. Hva vil da skje med en ny jernbanestasjon? Dette er en krevende sak, skriver Lindstad i en e-post til RB.

(Saken fortsetter under bildet.)

BÅDE POSITIVT OG NEGATIVT: Willy Kvilten og Høyre ser både positive og negative konsekvenser ved utbyggingen av E16.

BÅDE POSITIVT OG NEGATIVT: Willy Kvilten og Høyre ser både positive og negative konsekvenser ved utbyggingen av E16. Foto:

I likhet med Arbeiderpartiet og Frp, har heller ikke Høyre konkludert med hvilken korridor de vil gå inn for.

– Nå er korridorene så brede at det er vanskelig å bedømme alle konsekvenser. Arbeidet i prosessen med veien har nå valgt bort noen alternativer som virker urealistiske. Nå skal de gjenværende alternativene utredes nærmere. Da vil vi få et bedre beslutningsgrunnlag. Det gjør at vi i Høyre forhåpentligvis kan konkludere.

Lindstad peker på nesten halvert reisetid til Kongsvinger sykehus, redusert trafikk og tryggere skolevei på Algarheimsvegen og færre ulykker og mer bærekraftig transport som positive ringvirkninger av den nye veien.

Samtidig trekker han også fram noen negative konsekvenser E16-utbyggingen vil føre med seg.

– Populære friluftsområder og sårbar natur blir berørt, dyrket mark bygges ned, og utviklingsmulighetene til Jessheim nordover kan bli ødelagt, sier han.

Ullensaker Senterparti

Leder Ingeborg Støverud Beitnes skriver i en e-post til Romerikes Blad at Ullensaker Senterparti går inn for at traseen legges så langt som mulig nord i korridor A. Partiet mener det vil beslaglegge minst dyrket mark.

– Dette er den traseen som beslaglegger desidert minst dyrket og dyrkbar mark. Traseen må tilpasses slik at friluftslivet og skogbruket får gode løsninger for tilgang til skogområdene. Noe av veien bør legges i tunnel.

(Saken fortsetter under faktaboksen.)

Utbyggingen av E16

  • Utbyggingen av daværende Riksvei 2 mellom Kløfta og Kongsvinger ble politisk vedtatt i 1997.
  • Strekningen mellom Kløfta og Nybakk på det som nå heter E16 sto ferdig i 2007.
  • Ullensaker og Nes vedtok Statens vegvesen planprogram for strekningen mellom Nybakk og Kongsvinger i mars 2014.

  • I november 2014 ble strekningen mellom Slomarka i Sør-Odal og Kongsvinger ferdigstilt.
  • Samferdselsdepartementet ba i 2017 om ny gjennomgang av E16-prosjektet, etter at byggekostnadene økte med 7,1 milliarder kroner.
  • Prosjektet ble ikke prioritert i første del av Nasjonal transportplan (NTP), perioden fra 2018-2021.
  • Våren 2019 ble det statlige aksjeselskapet Nye Veier tildelt prosjektet.
  • Nye Veier har vurdert fem forskjellige korridorer i en fersk rapport. De går inn for videre konsekvensutredning av korridorene A, B, C og F.
  • Målet er å få E16-prosjektet til politisk behandling i Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger i løpet av sommeren 2021.

Kilder: Statens vegvesen og Nye Veier AS.

Sp-lederen poengterer at det er umulig å legge E16 gjennom Ullensaker uten å påføre varige og inngripende sår i landskapet.

– For Senterpartiet er det hensynet til dyrket og dyrkbar mark som veier tyngst, og det er dette som er utløsende for vår anbefaling. En ny vei mellom Skarnes og Hauerseter i slak nordlig bue vil gå klar av store områder med dyrket mark av svært høy kvalitet. Dette gjelder for hele traseen.

Korridor C beskriver Støverud Beitnes som «fullstendig uholdbar». Derfor lover hun at partiet vil arbeide aktivt for at korridor C ikke blir en realitet. Det samme gjelder sør i korridor A, som også vil føre til tap av matjord.

– Ullensaker Senterparti er også kritiske til beregningene som ligger til grunn for samfunnsnytten av veien, og vi mener tap av dyrket mark og natur må vektes sterkere opp mot noen sparte minutter kjøretid, sier Sp-lederen og legger til at partiet mener prosjektet ikke bør realiseres dersom utbyggeren ikke kan garantere for at landskapet blir tilstrekkelig godt ivaretatt.

– Da må det heller satses på tiltak for å bedre trafikksikkerheten langs eksisterende E16 mellom Nes og Sør-Odal.

Ullensaker Venstre

Styreleder Stein Vegar Leidal i Ullensaker Venstre forteller at partiet er positive til en «nøktern utbygging» av veien.

– Den nye delen mellom Nybakk og Slomarka må legges så skånsomt som mulig med tanke på matjord, boliger og natur- og friområder. Vi er kritiske til måten prosessen gjennomføres på. Det er ekstremt krevende for folk å følge med og se hva som kan bli konsekvensene, og spesielt nå under pandemien. Farten burde derfor vært bedre tilpasset folks mulighet til medvirkning, og informasjonsarbeidet burde ha vært mye bedre med tydelige beskjeder til folk.

(Saken fortsetter under bildet.)

– 80-TALLSPOLITIKK: Gruppeleder Stein Vegar Leidal i Ullensaker Venstre mener det er 80-tallspolitikk å bygge firefelts motorvei nord for Jessheim.

– 80-TALLSPOLITIKK: Gruppeleder Stein Vegar Leidal i Ullensaker Venstre mener det er 80-tallspolitikk å bygge firefelts motorvei nord for Jessheim. Foto:

Han mener prosjektet ikke tar folks manglende forhold til byråkratiske begreper på alvor. Samtidig savner han informasjon til innbyggerne om når ting bestemmes, hvordan folk kan si sin mening og hvem som bestemmer til slutt.

Foreløpig har ikke Venstre tatt en avgjørelse på hvilken trasé de går inn for. Til det trengs mer kunnskap om prosjektet, mener Leidal.

– Men traseen må kunne kobles på eksisterende vei på Nybakk og Slomarka, slår han fast.

Leidal mener utbyggingen av E16 vil ha positive virkninger for innbyggerne i Ullensaker – hvis den gjøres riktig. Løses det på en dårlig måte, er Venstre-politikeren redd for at Ullensaker blir et kjempestort veikryss.

– Prosjektet vil kunne redusere reisetid, ulykkesfrekvens og belastninger på nærmiljøet på strekningen. Noen klimagevinst vil det aldri kunne gi, og derfor må det bygges så nøkternt som mulig og etter bransjens høyeste klimastandarder. Gjort feil, vil generaltabbene de gjorde i Drammen på 60- og 70-tallet bli gjentatt på Jessheim, og byen blir et eneste stort veikryss.

Miljøpartiet De Grønne Ullensaker

Eirik Ballestad i Ullensaker MDG opplyser at partiet er negativ til utbyggingen av E16.

– Dette begrunner vi med at en ny vei vil bygge ned matjord, natur, turområder, belaste sjeldne, sårbare og rødlistede arter og fordrive folk og dyr fra gård og grunn.

I tillegg mener MDG at det ikke finnes trafikkmessig grunnlag for å bygge en ny firefelts motorvei. Videre understreker Ballestad at en splitter ny motorvei vil øke utslippene av klimagasser og dermed stride med Parisavtalen.

– Nasjonal transportplan 2018–2029 sier også at «det er et mål at lokale utslipp, støy og klimautslipp fra transportsektoren skal reduseres». Slik vi oppfatter prosessen rundt ny E16, er kun kostnader og reisetid vektet.

Derfor ønsker ikke MDG at det bygges mer vei. Ballestad forklarer at MDG er åpne for å se på en utvidelse av den eksisterende veien, der inngrepene i naturen allerede er gjort.

– Av de alternativene som i dag foreligger, ser vi minst skadepotensial på dyrkbar mark lengst mulig nord i korridor A. Bortsett fra det har alle alternativene betydelig skadepotensial.

Ballestad ser heller ingen positive ringvirkninger av å bygge ut E16. MDG-politikeren mener det først og fremst er kommunene rundt som vil nyte godt av utbyggingen.

– Kommunen vår vil bli oppskåret i nok en øst-vest-akse, naturarealer og turområdene våre vil bli nedbygget og ødelagt for all fremtid, og vi blir avskåret fra bruk av naturen. Veien har negative konsekvenser for folkehelsa av de samme grunnene. Luftkvaliteten vil også forringes betydelig etter hvert som kapasiteten på en ny E16 utnyttes, sier han, og legger til at det kan føre til problemer for innbyggere som sliter med luftveiene.

Ullensaker SV

Også SV er negative til å bygge ut E16. Gruppeleder Mahmod Ahmad i Ullensaker SV begrunner det slik:

– Det går utover naturen, betyr mer bompenger og leder til tyngre godstransport fra Sverige med enda mer utslipp.

– Hvis vi må bygge mer vei, velger vi E16-alternativet med eksisterende trase av miljøhensyn. Den veien ligger der allerede. Sekundært kan vi støtte Hauerseter-alternativet med tofelts motorvei i hver retning med forbikjøringsfelt ved av- og påkjørsler.

– For å velge dette alternativet må vi vite hvor startpunktet ligger, slik at veien ikke går gjennom Nordkisa, Mogreina eller gjennom Jessheim, skriver han i en e-post til Romerikes Blad.

I likhet med MDG, ser heller ikke SV noen positive ringvirkninger av å bygge ut E16. Dermed vil Mahmod løse utfordringene på Algarheimsvegen på en annen måte enn ved å bygge ut E16.

– Bygging av E16 vil legge beslag på areal i form av urørt natur, ødelegge turstier, føre til økt støy og luftforurensning, samt skape problemer for naboer som bor i nærheten av veien, avslutter han.

Ullensaker Rødt

Arnljot Ask er leder for Rødt i Ullensaker. Partiet er imot ny trasé for E16, og ønsker at veien skal utbedres langs den eksisterende traseen. Rødt er også imot firefeltsvei mellom Slomarka og Nybakk.

– Der hvor grunnforhold og hensyn til dyrket jord krever det, kan det være to- eller trefeltsvei med midtdeler, sier han.

Rødt-lederen påpeker at utbygging av ny trasé vil få store miljøkonsekvenser.

– Vi mener det vil ha store negative miljøkonsekvenser å lage en ny trasé, som også vil ramme inn Ullensaker med motorveier på alle kanter.

Partiet ønsker å bedre forholdene for særlig tungtransport mellom Kongsvinger-området, Gardermoen og Sverige, men mener det bør gjøres ved å utbedre togtraseene i distriktet.

– Det vil bidra til å minske flytrafikken mellom Gardermoen og de største byene i Sør-Norge, samtidig som det vil senke reisetiden mellom Gardermoen og storbyene i Norge.

Ask legger til at Rødt ønsker å skjerme Jessheim for trafikk fra E16 ved å stenge Algarheimsvegen for tungtrafikk fra europaveien.

Ullensaker KrF hadde fredag ettermiddag ikke besvart spørsmålene fra RB.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken