Vi frivillige ønsker å takke Romerikes Blad for to meget bra og opplysende artikler. Samt støtte fra flere ressurspersoner, og en stortingsrepresentant på venstresiden som oppsummeres med «Fortsett og trykk på, og jo mer konkret på hva du savner og ser behov for av forbedringer, jo bedre».

Æresrelatert vold

Artikkelen til Romerikes Blad 7. juni bekrefter at det er nulltoleranse for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i Ullensaker kommune, men det tok cirka åtte måneder å få svar. Kort fortalt: 18. oktober 2021 ble flere gruppeledere spurt om Ullensaker kommune har nulltoleranse for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold iht. stortingsvedtaket fra januar 2021. Dette ble fulgt opp med flere påminnelser, men ingen svar før RB spurte. Det er noen hederlige unntak og de vet godt selv hvem de er.

Denne artikkelen fra den erfarne journalisten Shazia Majid viser at samfunnet må ta æresrelatert vold på alvor. «Kvinner som meg, som har røtter i mannsdominerte, patriarkalske land, er kraftig overrepresentert påpartnerdrapsstatistikken. Halvparten av drapsmennene har innvandrerbakgrunn. Innvandrere utgjør bare 15 prosent av befolkningen.»

Tall fra 2018 fra Barne - ungdoms - og familiedirektoratet ( Bufdir ) viste at 65 prosent av beboerne på landets krisesenteret hadde innvandrerbakgrunn. Folkevalgte bør vise støtte til æresvoldsofrene offentlig, deriblant fire mindreårige barn, og takke en av de frivillige for den enorme frivillige innsatsen i flere år. Vedkommende har i realiteten, som det fremgår av artikkelen i RB, utført kommunens koordinatoroppgave, som også er nedfelt i Arbeiderpartiets program.

Negativ sosial kontroll

I artikkelen om æresvold på Jessheim svarer Ullensaker kommune at de ikke vet hvor mange kvinner som er utsatt for negativ sosial kontroll, jenter og gutter blir ikke nevnt. Integreringsindikatoren fra IMDI viser at negativ sosial kontroll er et omfattende samfunnsproblem som også gjelder Ullensaker kommune. I regjeringingens handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er også negativ sosial kontroll i religiøse miljøer tydelig omtalt.

Arina Aamir, Unge Høyre, er en av de dyktigste av de unge kvinnene med minoritetsbakgrunn som tør å uttale seg offentlig om omfanget av negativ sosial kontroll. Det er bare å lese og lære. Har Ullensaker kommune, bortsett fra de konkrete tilfellene som barnevernet følger opp, tatt negativ sosial kontroll av jenter, også gutter, og kvinner på alvor?

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Vi håper dere kan ta opp de ubesvarte spørsmålene som disse fra oktober 2021 politisk: Kan kommunen benytte seg av minoritetsrådgivere fra IMDI? Kan æresvoldsofrene få oppnevnt koordinator når de kommer ut fra krisesenteret? Kan dette forslaget brukes: «Ved utleie av kommunal bolig/bolig med kommunal garanti til ektepar/samboere må både mor og far undertegne leiekontrakten med en klausul om at ved samlivsbrudd følger boligen barna.»

Vi har spurt folkevalgte om kommunestyrevedtaket omfatter de som utsettes for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og hvis ikke, kan vedtaket utvides til også å gjelde disse gruppene? Vi har ikke fått tilbakemelding.

Knut Ulnes Ap medlem