(Romerikes Blad)

Romerikes Blad/Mitt Jessheim publiserer 2. januar 2022 et intervju med Mahmod Ahmad med tittelen «Minoritetsungdom føler politiet ser ned på dem».

Artikkelen kan bidra til å skape en opplevelse av stor avstand mellom politiet og minoritetsungdom i Jessheim by. En slik beskrivelse samsvarer vverken med de tilbakemeldinger vi får, eller vår opplevelse av situasjonen. Vi er allikevel særlig oppmerksomme på problemstillingen – nettopp fordi det er svært viktig for oss som samfunn at en slik utvikling ikke skjer.

Som beskrevet i intervjuet med Ahmad jobber norsk politi mye med forebygging, noe som også gjenspeiles lokalt.

Ullensaker politistasjonsdistrikt er opptatt av å bygge gode relasjoner med ungdommen, og at de skal oppleve et vennlig og rettferdig politi. De skal oppleve et politi som vil dem vel og som gir veiledning og råd. De skal oppleve et politi som det er trygt og godt å snakke med.

For å få til dette ønsker vi å være synlig og tilstedeværende, og vi legger opp vår innsats slik at det kan skje. Vi oppsøker aktivt de arenaene som ungdom ferdes på – som ungdomsklubben, idrettsparken eller togstasjonen. Vi oppsøker skoler både på dag og kveld uten at det nødvendigvis har 'skjedd noe'. Vi erfarer at dette er aktivitet som bygger gode relasjoner på individ- og gruppenivå og skaper økt trygghet.

Vi stiller oss bak at politikontroller på bakgrunn av hudfarge eller religiøs tilhørighet ikke skal finne sted. Likevel kan det være at dette er oppfatningen ungdommen sitter igjen med, hvilket i så fall vil kunne være like uheldig.

Vi er oppmerksom på at det vi oppfatter som en hyggelig prat og god dialog kan oppfattes på en annen måte av den andre parten. Vi forsøker derfor å være bevisst på hva uniformen og vår rolle som samfunnets sivile maktapparat gjør med balansen i en slik relasjon, og har brukt tid til å lære om, øve og trene på dette.

Det er dessverre noen utfordringer i enkelte av ungdomsmiljøene, med rus, ran, vinning, trusler og vold. Vi registrerer at disse miljøene gjerne består av ungdom som har krevende oppvekstforhold og vansker med å finne seg til rette i en strabasiøs ungdomstid. Disse utfordringer kan og skal ikke politiet løse alene. De krever en koordinert innsats rettet mot familie, skole og nærmiljø. Denne arbeidsformen er godt innarbeidet hos politiet og øvrig hjelpeapparat - alt forankret i politiråd og samarbeidsavtaler med Ullensaker kommune.

Ullensaker politistasjonsdistrikt er opptatt av å være synlig og tilgjengelig, og ha god dialog med ungdom i våre kommuner. Vi ønsker ikke polarisering eller avstand til befolkningen. Gjennom ord og handling må vi tenke 'vi' om oss alle og vi er i det kommende beredt for å ta vårt ansvar i videre utvikling av lokalsamfunnet og vi ønsker både ungdom samt deres foreldre med på at vi som samfunn er best tjent med dette.